Културен календар 2019
"С песните на Стайка Гьокова"
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Устройство на територията
Териториално селищно устройство и строителство


ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на скица

ЗАЯВЛЕНИЕ /заверена скица, заверена данъчна декларация, записан в разписния лист документ за собственост, заверен препис/

ЗАЯВЛЕНИЕ за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за обект /чл.143, чл.144 от ЗУТ/

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за изграждане на ограда

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки /чл.72 от ЗУТ/

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за поставяне на временен обект по смисъла на чл.56 от ЗУТ

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на Заповед на основание чл.195 от ЗУТ за премахване на строеж

ИСКАНЕ за регистриране на строеж от четвърта категория

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за търпимост

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на виза за проучване и проектиране

ЗАЯВЛЕНИЕ за одобряване на План за Регулация и застрояване

ИСКАНЕ за изменение на подробен устройствен план

ЗАЯВЛЕНИЕ за изработване на план за регулация по реда §8 от ЗУТ

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение /по чл.19 от ЗУТ относно изискванията за площ и лице на имотите, по чл.202 от ЗУТ относно доброволна делба, идентичност на имоти, степен на завършеност на имот, чл.52 от ЗКИР - нанасяне на обекта на кадастрален план

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за строеж

ИСКАНЕ за издаване на разрешение за възлагане изработването на Подробен устройствен план

ЗАЯВЛЕНИЕ за одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж

МОЛБА за издаване на Заповед за придобиване на собственост върху новообразуван урегулиран поземлен имот

МОЛБА за допълване /поправка/ на одобрен кадастрален план и изменение на подробен градоустройствен план

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за фактическо състояние

МОЛБА за възстановяване право на собственост
Евроизбори 2019
Справка за задължения и плащания
Търсене
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен