Правила за прием на ученици в 1 клас
Портал за отворени данни
Културен календар 2018
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Анкета "Граждански форум"
Здравейте,

Молим Ви да отделите няколко минути за да отговорите на въпросите по-долу. По този начин Вие участвате в проучване, което цели да изясни спецификата на социалната политика на местно ниво в Община Карнобат. В резултат на проучването ще се изготви анализ на ресурсите и дефицитите в практиките по включване на НПО и други заинтересовани страни в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно ниво.
Проучването се провежда в рамките на проект: „Граждански форум по социални въпроси в община Карнобат” на Сдружение „Алтернативи”, ДОГОВОР №196/31.10.2014. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg.


Анкета за социалната политика в Община Карнобат