МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019
Културен календар 2019
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019
Общински информационен център - Условия и ред за провеждане на предизборна агитация в изборите за общинските съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. във вестник “Карнобатски глас“.

ПОКАНА за провеждане на консултации за състав на Секционни избирателни комисии (СИК) и Подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


Заповед № РД-586 от 09.09.2019 г. /Места за обявяване на избирателните списъци
/

Срокове за подаване на  заявления от граждани за извършване на вписвания в Избирателните списъци за изборите за общински съветници и за Кметове на 27 октомври 2019 г.


Заповед за образуване на избирателни секции - публикувано на 09.08.2019 г.

Покана за провеждане на консултации за състав на ОИК във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. - публикувано на 09.08.2019 г.

ОБЩИНА КАРНОБАТ
УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА, ЧЕ СЪГЛАСНО § 153 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС, ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДАТ САМО В ТЕЗИ КМЕТСТВА, КОИТО КЪМ ДАТАТА НА ОБНАРОДВАНЕ НА УКАЗА НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ОБЩИ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ (16.07.2019 Г.) ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 16, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

УСЛОВИЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КМЕТСТВО СА:

1. НАЛИЧИЕ НА НАСЕЛЕНИЕ НАД 350 ДУШИ ОБЩО В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ОБРАЗУВАЩИ КМЕТСТВОТО;
2. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ОБЩИНАТА ФУНКЦИИ.

НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

1. С. ДРАГОВО
2. С. ЕКЗАРХ АНТИМОВО
3. С. ИСКРА
4. С. КЛИКАЧ
5. С. КРУМОВО ГРАДИЩЕ
6. С. НЕВЕСТИНО
7. С. СОКОЛОВО

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ


ОБЩИНА КАРНОБАТ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ИЗБИРАТЕЛИ
, ЧЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ. ДАТАТА, НА КОЯТО СА НАСРОЧЕНИ Е ОПРЕДЕЛЕНА С УКАЗ № 163 ОТ 10.07.2019 Г. НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОБНАРОДВАН В БР. 56 ОТ 16.07.2019 Г. НА ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.
СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС, ПРАВО ДА ИЗБИРАТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ ИМАТ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, КОИТО СА НАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ КЪМ ИЗБОРНИЯ ДЕН ВКЛЮЧИТЕЛНО, НЕ СА ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАПРЕЩЕНИЕ, НЕ ИЗТЪРПЯВАТ НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И СА ЖИВЕЛИ НАЙ-МАЛКО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 6 МЕСЕЦА В СЪОТВЕТНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО.
ВСЕКИ ГРАЖДАНИН НА ДЪРЖАВА – ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЙТО НЕ Е БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ИМА ПРАВО ДА ИЗБИРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ, АКО Е НАВЪРШИЛ 18 ГОДИНИ КЪМ ИЗБОРНИЯ ДЕН ВКЛЮЧИТЕЛНО, НЕ Е ПОСТАВЕН ПОД ЗАПРЕЩЕНИЕ, НЕ ИЗТЪРПЯВА НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, ИМА СТАТУТ НА ПОСТОЯННО ИЛИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЖИВЯЛ Е НАЙ-МАЛКО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 6 МЕСЕЦА В СЪОТВЕТНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО И НЕ Е ЛИШЕН ОТ ПРАВОТО ДА ИЗБИРА В ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА, НА КОЯТО Е ГРАЖДАНИН.

В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПО СМИСЪЛА НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС "ДА СИ ЖИВЯЛ НАЙ-МАЛКО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 6 МЕСЕЦА В СЪОТВЕТНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО" ОЗНАЧАВА:
А) ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ - ДА ИМАТ АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И ПО ПОСТОЯНЕН, И ПО НАСТОЯЩ АДРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КАТО ПОНЕ ЕДИНИЯТ ОТ ТЯХ ДА Е В НАСЕЛЕНО МЯСТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНА КЪМ ДАТА ШЕСТ МЕСЕЦА ПРЕДИ ДАТАТА НА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ – 26 АПРИЛ 2019 Г.;

Б) ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДРУГА ДЪРЖАВА – ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, СЪС СТАТУТ НА ПОСТОЯННО ИЛИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ДА ИМАТ АДРЕС НА ПРЕБИВАВАНЕ (АДРЕСЪТ, НА КОЙТО ЛИЦЕТО Е РЕГИСТРИРАНО ПРИ ПРЕСТОЯ СИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ) В НАСЕЛЕНО МЯСТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНА КЪМ ДАТА ШЕСТ МЕСЕЦА ПРЕДИ ДАТАТА НА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ – 26 АПРИЛ 2019 Г.
ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ПРОМЕНИЛИ АДРЕСНАТА СИ РЕГИСТРАЦИЯ В ДРУГО НАСЕЛЕНО МЯСТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 26 АПРИЛ 2019 Г., ИМАТ ПРАВО ДА ГЛАСУВАТ ПО ПРЕДИШНАТА СИ АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ, КЪДЕТО СА ВКЛЮЧЕНИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ.
СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩИТЕ РАЗПОРЕДБИ, ЛИЦАТА С НАСТОЯЩ АДРЕС В ЧУЖБИНА, НЯМА ДА МОГАТ ДА ГЛАСУВАТ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ.
БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ МОГАТ ДА УПРАЖНЯТ ПРАВОТО СИ НА ГЛАС САМО ВЕДНЪЖ – САМО ПО ПОСТОЯНЕН АДРЕС (КЪДЕТО СА ВКЛЮЧЕНИ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК СЛУЖЕБНО ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ) ИЛИ САМО ПО НАСТОЯЩ АДРЕС, КЪДЕТО ЗА ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК (КАТО УСЛОВИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ), ТРЯБВА ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩИЯ ИМ АДРЕС В СРОК ДО 12 ОКТОМВРИ 2019 Г. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 13-МИ ОТ ИЗБОРНИТЕ КНИЖА). СЛЕД ВКЛЮЧВАНЕТО НА ЛИЦАТА В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛУЖЕБНО ГИ ЗАЛИЧАВА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ПО ПОСТОЯННИЯ ИМ АДРЕС.

В ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПО СМИСЪЛА НА ИК „ДА СИ ЖИВЯЛ НАЙ-МАЛКО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА В СЪОТВЕТНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО“ ОЗНАЧАВА:
А) ЗА КАНДИДАТИТЕ И ИЗБИРАТЕЛИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ - ДА ИМАТ АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И ПО ПОСТОЯНЕН, И ПО НАСТОЯЩ АДРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КАТО ПОНЕ ЕДИНИЯТ ОТ ТЯХ ДА Е В НАСЕЛЕНО МЯСТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНОТО КМЕТСТВО КЪМ ДАТА ШЕСТ МЕСЕЦА ПРЕДИ ДАТАТА НА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРА – 26 АПРИЛ 2019 Г.;

Б) ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДРУГА ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, СЪС СТАТУТ НА ПОСТОЯННО ИЛИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ДА ИМАТ АДРЕС НА ПРЕБИВАВАНЕ В НАСЕЛЕНО МЯСТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНОТО КМЕТСТВО КЪМ ДАТА ШЕСТ МЕСЕЦА ПРЕДИ ДАТАТА НА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРА – 26 АПРИЛ 2019 Г.
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СПРАВКИ МОЖЕ ДА СЕ ОБРЪЩАТЕ КЪМ СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ДИРЕКЦИЯ „АПИО“ - „ГРАО”, ВСЕКИ РАБОТЕН ОТ 8,30 ДО 12,30 ЧАСА И ОТ 13,30 ДО 17,30 ЧАСА НА ТЕЛЕФОНИ:
0559 29122 – ТОТКА ДРАГАНОВА И ПЕНКА ДИНЕВА
0559 29151 – ЗОЯ КОЛЕВА И РУМЯНА ЖЕЛЯЗКОВА
КАКТО И НА МЯСТО В ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО - ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА КАРНОБАТ.
В ТРИДЕСЕТТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ И ИЗВЪРШВАНЕТО НА СПРАВКИ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ.


Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен