Културен календар 2019
"С песните на Стайка Гьокова"
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини

Заявления по реда на Закона за личната помощ
17.07.2019
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ  

ОБЯВА - КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"
15.07.2019

ДНЕВЕН РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 16 ЮЛИ 2019 ГОДИНА ОТ 15.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
12.07.2019
  ПРОЕКТ      1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова – Председател на Общински съвет-Карнобат, относно: Отчет за дейността на Общински съвет–Карнобат и неговите комисии през първото шестмесечие на 2019 г. Вх.№ 854/09.07.2019 г.2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Отчет на Кмета на Община Карнобат за изпълнение на решенията на Общински съвет–Карнобат през първото полугодие на 2019 г. Вх.№  853/05.07.2019 г.3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ПОД...

СЪОБЩЕНИЕ
11.07.2019
Общински съвет – Карнобат на основание чл.194 от АПК съобщава, че с Решение №949/23.05.2019 г. по административно дело №468 по описа за 2019 г. на Административен съд – гр. Бургас е отменен чл.50 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Карнобат /приета с Решение №415.1/24.07.2014  г. на Общински съвет – Карнобат, изменена с Решение № 2210/19.12.2017г. на Административен съд-гр.Бургас по административно дело № 2914/2017г. , в сила от 18.01.2018 г./, в частта относно текста „….събиране, транспортиране…“. Пълния текст на Наредбата може да намерите в сайта на общината: https://karnobat.acstre.com/subsection-446-content.html  

СЪОБЩЕНИЕ
11.07.2019
Община Карнобат, чрез настоящето публикуване предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 11.07.2019 г.  заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Актуализирана програма за управление на отпадъците 2015-2020г. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Карнобат, на адрес - гр.Карнобат, бул. "България" № 12 или на следният електронен адрес: karnobat@mail.bg   На заинтересованите лица се предоставя за предложения и становища по настоящия проект: Актуализация на Програма за управление на отпадъците 2015 - 2020 г. Мотиви за актуализация на Програма за управление на отпадъците 2015 - 2020 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
11.07.2019
    КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД   Ден: 11.07.2019 г. (ЧЕТВЪРТЪК)  от 16.15h. Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5   Дневен ред:  1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова–Председател на Общински съвет - Карнобат, относно: Удължаване на срока за набиране на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд гр. Карнобат. Вх.№ 855/09.07.2019 г.        КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И Ден: 11.07.2019 г. (ЧЕТВЪРТЪК)  от 16.30h. Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5 Дневен ред: 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИ – ПУБЛИЧНА...

Евроизбори 2019
Справка за задължения и плащания
Търсене
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен