Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
17.07.2018
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – собственост на Община Карнобат

12.07.2018
СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-ЖА МАРИЯ АПАСТОЛОВА
Община Карнобат, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, уведомява Мария Пеева Апостолова за издадена Заповед № РД-412/23.05.2018 г. на кмета на община Карнобат, по чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, за изземване на недвижим жилищен имот – общинска собственост. Жилищният имот представлява Апартамент със застроена площ от 45,94 кв.м., находящ се в гр.Карнобат, кв.Възраждане, бл.3, вх.Б, ет.5, ап.29. На основание чл.277, ал.1, във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, Община Карнобат кани Мария Апостолова, да изпълни посочената заповед, като доброволно освободи и предаде ключовете от общинското жилище  на директора на Дирекция „Управление...

05.07.2018
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

02.07.2018
Становище на ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура"

27.06.2018
СЪОБЩЕНИЕ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Община Карнобат уведомява всички заинтересувани лица във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Разширение на съществуващ гробищен парк, ситуиран в ПИ № 00049 чрез обединяване с ПИ № 006215 и № 000304 в един нов УПИ I-49, 215, 304 и образуване на нов УПИ II-97 „за гробище“ от ПИ № 006097, всички находящи се в землището...

22.06.2018
Покана за 28 - то заседание на Общински съвет на 29 ЮНИ 2018 г.
ПРОЕКТ      ДНЕВЕН РЕД НА ДВАДЕСЕТ  И  ОСМОТО  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  НА  29 ЮНИ  2018 ГОДИНА ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – собственост на Община Карнобат . Вх.№ 667 / 19.06. 2018 г. 2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост в  гр .Карнобат.   Вх.№ 659 / 08.06. 2018 г. 3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги...2018 година

Карнобатски глас - брой 28 - 16.07.2018 г. - 22.07.2018 г.

Карнобатски глас - брой 27 - 09.07.2018 г. - 15.07.2018 г.

Карнобатски глас - брой 26 - 02.07.2018 г. - 08.07.2018 г.


Карнобатски глас - брой 25 - 25.06.2018 г. - 01.07.2018 г.


Карнобатски глас - брой 24 - 18.06.2018 г. - 24.06.2018 г.


Карнобатски глас - брой 23 - 11.06.2018 г. - 17.06.2018 г.


Карнобатски глас - брой 22 - 04.06.2018 г. - 10.06.2018 г.


Карнобатски глас - брой 21 - 28.05.2018 г. - 03.06.2018 г.


Карнобатски глас - брой 20 - 21.05.2018 г. - 27.05.2018 г.


Карнобатски глас - брой 19 - 14.05.2018 г. - 20.05.2018 г.


Карнобатски глас - брой 18 - 07.04.2018 г. - 13.05.2018 г.


Карнобатски глас - брой 17 - 30.04.2018 г. - 06.05.2018 г.


Карнобатски глас - брой 16 - 23.04.2018 г. - 29.04.2018 г.


Карнобатски глас - брой 15 - 16.04.2018 г. - 22.04.2018 г.


Карнобатски глас - брой 14 - 09.04.2018 г. - 15.04.2018 г.


Карнобатски глас - брой 13 - 02.04.2018 г. - 08.04.2018 г.


Карнобатски глас - брой 12 - 26.03.2018 г. - 01.04.2018 г.


Карнобатски глас - брой 11 - 19.03.2018 г. - 25.03.2018 г.


Карнобатски глас - брой 10 - 12.03.2018 г. - 18.03.2018 г.


Карнобатски глас - брой 09 - 06.03.2018 г. - 11.03.2018 г.


Карнобатски глас - брой 08 - 26.02.2018 г. - 04.03.2018 г.


Карнобатски глас - брой 07 - 19.02.2018 г. - 25.02.2018 г.


Карнобатски глас - брой 06 - 12.02.2018 г. - 18.02.2018 г.


Карнобатски глас - брой 05 - 05.02.2018 г. - 11.02.2018 г.


Карнобатски глас - брой 04 - 29.01.2018 г. - 04.02.2018 г.


Карнобатски глас - брой 03 - 22.01.2018 г. - 28.01.2018 г.


Карнобатски глас - брой 02 - 15.01.2018 г. - 21.01.2018 г.


Карнобатски глас - брой 01 - 08.01.2018 г. - 14.01.2018 г.


Архив

Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Справка за задължения и плащания
Стани Фен
С лице към хората
Маркели - Официален сайт